home
rejestracja
autorzy
komentarze
najczęściej oglądane
kontakt


 
 
Pomoc w wyszukiwaniu:

Wpisz słowo bez Polskich znaków.
Można korzystać z: AND, OR, NOT.

wszystkie rysunki
rysunki satyryczne
karykatury
ilustracje
komiksy
czarnobiałe
kolorowe
piony
poziomy
kwadraty
foto
tekst

Autor:


Zwroty i warunki  
1.DEFINICJE

a. Agencja = Agencja Jurek i Jurek
b. Użytkownik = podmiot gospodarczy upoważniony do korzystania z usług Agencji
c. Baza = zbiór rysunków, ilustracji i komiksów udostępnionych Użytkownikowi poprzez Internet
d. Hasło = kod użytkownika pozwalający na przeglądanie Bazy Agencji
e. Prace - rysunki, ilustracje i komiksy udostępnione Użytkownikowi poprzez Agencję
2.ZASADY KORZYSTANIA Z BAZY

a. Agencja udostępnia Użytkownikowi hasło pozwalające wyszukiwać i przeglądać Prace udostępnione w Bazie
b. Wszelkie Prace udostępnione w Bazie pozostają własnością Agencji
c. Użytkownik otrzymuje nie wyłączne prawo do jednokrotnej publikacji Pracy zamówionej z Bazy o ile nie została sporządzona odrębna umowa
d. Złożenie zamówienia polega na wysłaniu e-maila do Agencji zawierającego numer identyfikacyjny Pracy i wysłanie na podany adres
e. Użytkownik otrzymuje Pracę w rozdzielczości 200-300 DPI o podstawie ~ 15 cm na adres zwrotny lub inny podany w zamówieniu
f. Zamówienie Pracy jest równoznaczne z wystawieniem faktury
g. Użytkownik upoważnia Agencję do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy
h. W wypadku opublikowania Pracy zamówionej z Bazy, Użytkownik zobowiązany jest zamieścić pod tą Pracą podpis według następującego schematu: imię i nazwisko autora/Agencja JiJ

2.HASŁO

1. Agencja przechowuje dane użytkowników do użytku wewnętrznego, w sposób wykluczający ingerencję osób trzecich. Użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych.
2. Przekazane Hasło oraz adres/y e-mail w jednoznaczny sposób identyfikują Użytkownika. Wszelkie działania (np. przeszukiwanie bazy, zamawianie Prac) na dane hasło i danego adresu e-mail kojarzone są automatycznie z Użytkownikiem.

3.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia dostępu do Hasła w sposób wykluczający możliwość korzystania z Hasła osobom trzecim. W razie podejrzenia, że Konto dostało się w ręce osób niepowołanych Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Agencji.
2. Niedozwolone jest wykorzystywanie Bazy Agencji do innych celów niż wymienione w punkcie 2.
3. Niestosowanie się do wyżej opisanych zasad korzystania z Bazy powoduje natychmiastowe zablokowanie hasła oraz może być podstawą do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach i Pokrewnych.


Klikająć na klawisz 'Zgadzam się' wyrażam zgodę na wszystkie powyższe warunki.